L'ENNEAGRAMA                                         
per Lluís Vilalta
Psicòleg i PNL-Coach

El terme enneagrama prové del grec “enneas”, que significa nou, i “gramma”, que significa signe. L’enneagrama està representat per un cercle, dins del qual s’hi circumscriuen un hexagrama i un triangle equilàter. El cercle representa la unitat, el tot; el triangle fa referència a la llei universal del tres, a les tres forces bàsiques (activa, passiva i neutra/conciliadora) que configuren la nostra psique i la vida en general. L’hexagrama, juntament amb el cercle es refereix a la llei del set, que té relació amb la dinàmica de qualsevol procés creatiu.

Els nou punts de contacte de les figures amb el cercle en psicologia es refereixen als nous tipus fonamentals de personalitat o enneatipus que sorgeixen de la percepció particular que tenim de nosaltres mateixos i del món.

L’enneagrama explica que cada ésser humà té una essència, amb la que ha de connectar en aquesta vida. La desconnexió d’aquesta essència genera un buit psíquic que es compensa amb una màscara, la personalitat, que no és res més que un conjunt d’estratègies i mecanismes de supervivència que comporten una particular percepció del món i d’un mateix. La pèrdua de la confiança bàsica en l’activitat amorosa que hi ha al darrere de tota manifestació universal genera el mecanisme protector de l’ego que, en última instància, s’origina en la por. Aquest ego és una màscara, una fixació, un hàbit de pensament, sentiment i acció, que cal que sigui descobert i desmantellat. Cada fixació porta associada una passió o compulsió bàsica, i a l’hora una virtut. Per a mantenir la nostra compulsió bàsica d’un a forma “coherent” amb la nostra particular concepció de les coses necessitem que es reuneixin uns determinats mecanismes de defensa i una estructura mental concreta (fixació). Així doncs, el treball amb l’enneagrama ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos i, en la mesura que facilita la connexió amb l’essència característica del nostre ser, n’afavoreix el seu desplegament en harmonia. L’enneagrama és un mapa de la psicologia humana. És una eina clara, senzilla i precisa, que ens ajuda a endinsar-nos en el territori de la nostra psique.

El treball de creixement personal, sota el punt de vista de l’enneagrama, comporta en primer lloc el descobriment dels patrons de pensament, emoció i acció que han anat construint per inèrcia la nostra personalitat. Per això es traca de descobrir l’armadura o màscara sota la qual ens protegim i àdhuc amaguem les nostres debilitats. Per això es parla de “desvetllament”. Desvetllar significa descobrir, i a l’hora treure el vel. La nostra personalitat és una màscara. Què hi ha sota la màscara? Per a treure aquest vel que encotilla la nostra visió del món i limita el nostre radi d’acció, primer cal gosar mirar cap endins, mirar-se un mateix i “descobrir-se”.

Qualitat de vida i consciència són una mateixa cosa. L’enneagrama ens ajuda a prendre consciència de qui som i per què actuem com ho fem. Aquesta presa de consciència ens ajuda a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres i per tant a triar amb més coneixement el nostre “camí vital” i a respondre a les vicissituds de la vida d’una forma més adaptativa i a millorar les nostres relacions amb els altres.

Valors de l'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE L'ENNEAGRAMA (IAE)

PUJAR